RSS

Sản phẩm mới

Hệ trích Clorin

Chlorine được sử dụng như một chất oxy hóa mạnh để oxy hóa các chất khử trong nước (Fe2+, Mn2+, H2S, NO2-…). Ngoài ra, chlorine thường được sử dụng với mục đích chính là khử trùng nhằm tiêu diệt các vi sinh vật trong nước.
Giá (liên hệ)