Công nghệ ứng dụng

Là đơn vị nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ môi trường ra ngoài thực tiễn. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường, quan trắc môi trường, công nghệ môi trường được rất nhiều đơn vị tin tưởng và sử dụng.